SPA 
 Sint Pietersberg Adembenemend 

SPA

 "Sint Pietersberg Adembenemend" is een stichting die is opgericht door betrokken burgers die graag zien dat de ENCI-transformatie een succes wordt.

 

Wat willen we eigenlijk?

 

  • De Stichting stelt zich ten doel de ontwikkeling van de voormalige groeve in de Sint Pietersberg tot natuurgebied alsmede de ontwikkeling van het gebied daaromheen te stimuleren overeenkomstig het Plan van Transformatie en de op de uitvoering van dit Plan betrekking hebbende overeenkomst.
  • De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  1. te streven naar beëindiging van de winning van kalksteen in de groeve van de Sint Pietersberg, de afvalverbranding in de cementoven en de grondwateronttrekking ten behoeve van winning in den droge;
  2. te bevorderen dat de groeve op een ecologisch verantwoorde wijze wordt heringericht en overgedragen ten behoeve van de gemeenschap;
  3. zich in te zetten voor een passende bestemming van en een passend bestemmingsplan voor de groeve, het industrieterrein van ENCI en een overgangsgebied tussen groeve en industrieterein;
  4. zich in te zetten voor een passend beheer van het overgangsgebied tussen groeve en industrieterrein;
  5. informatie aan en overleg met milieu-organisaties uit (de omgeving van) Maastricht, met name die welke waren betrokken in het transformatieproces; - overleg met de de andere partijen bij de overeenkomst;
  6. voorlichting aan de Maastrichtse bevolking;
  7. zonodig het voeren van juridische procedures en verder al hetgeen voor het nastreven van het doel nodig of nuttig is, een en ander zowel in als buiten rechte, in eigen naam of in samenwerking met andere op dit terrein werkzame publiek- of privaatrechtelijke rechtspersonen, organisaties of personen.